1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Антология ИНТЕРЭКОПРАВА

annotationinterekopravoПечатается по решению Правления Российского экологического союза, Евразийского научно-исследовательского института проблем права, Московской инициативы в развитие межд. права окружающей среды

Скачать издание, элементы его оформления и дополнительные материалы в форматах pdf, doc, xls можно здесь

УДК 342.4(1-87)(082)

ББК 67.400.1

       А 72

 

Авторский коллектив:

Е. Н. Абанина, В. Р. Авхадеев, Д. И. Айтматова, У. Т. Андашев, А. П. Анисимов, С. А. Балашенко, М. А. Барбакадзе, К. А. Бекяшев, С. А. Боголюбов, Д. С. Боклан, Б. И. Борубашов, М. М. Бринчук, А. Д. Буриан, Р. М. Валеев, М. И. Васильева, А. Ю. Винокуров, Ю. Е. Винокуров, В. Н. Власенко, О. В. Воронцова, А. Е. Высторобец, Е. А. Высторобец, Д. Р. Гилязева, В. В. Голицын, С. С. Горбунов, Т. И. Гусейнов, А. А. Данельян, Е. Ф. Довгань, А. В. Должиков, Ж. С. Елюбаев, Т. В. Злотникова, Н. И. Зубченко, А. Ф. Зюбина, А. В. Иванов, Г. Р. Исакова, А. Б. Искоян, А. М. Капчеля, И. И. Карандашов, Н. А. Карпович, В. П. Кокорина, Е. В. Коннова, Т. Р. Короткий, И. О. Краснова, Ю. В. Купряшкин, И. Э. Кутовая, Е. В. Лаевская, А. А. Ларионов, Ю. А. Лепешков, В. Е. Лизгаро, А. А. Магеррамов, Т. И. Макарова, Н. Р. Малышева, М. Ю. Мастушкин, М. А. Медведева, Е. В. Менис, В. В. Мужчинин, Ж. Т. Мурзабекова, Э. С. Навасардова, Е. А. Некрасова, В. И. Олещенко, В. А. Попкова, В. А. Прошин, А. В. Рагулин, С. А. Раджабов, К. А. Ревко, С. Н. Русин, Ш. А. Саймова, Е. В. Саламаха, Д. О. Сиваков, Н. А. Соколова, А. Е. Сущева, Е. А. Тарасова, Э. С. Теймуров, Л. А. Тимофеев, Д. М. Умаров, А. Н. Устинова, И. З. Фархутдинов, Р. И. Хаиров, М. Н. Хасенова, Н. В. Хендель, Н. И. Хлуденёва, О. А. Хотько, А. Ю. Чикильдина, М. С. Шайхуллин, О. В. Шаповалова, Г. С. Шарапатова, А. А. Шаршенова, Д. Д. Шмеман, И. А. Яшков.

 

Рецензенты:

член-корреспондент РАН, профессор В. И. Данилов-Данильян

доктор юридических наук, профессор А. Д. Буриан

доктор юридических наук, профессор Р. М. Валеев

 

А 72

 

 

Антология интерэкоправа: учебное пособие, тематический каталог, ссылки на скачивание полных текстов, источниковедческие обзоры, интервью и статьи / Под. ред. Е. А. Высторобца ; [предисл. В. И. Данилова-Данильяна, к читателям А. Д. Буриана, пролог Р. М. Валеева].
– 2-е изд. – М.-Уфа: МИРмпОС, Центр интерэкоправа ЕврАзНИИПП, 2014. – 678 с. + ил. 1 отд. л. формата А3.

ISBN 978-5-905259-20-3

 

Включает библиографические описания около 3500 познавательных источников, отражающих право, в том числе около 800 ссылок
на скачивание полных текстов с 1830 г. по 2013 г. Отражены вопросы правовой охраны окружающей среды, правового режима рационального использования ресурсов, аграрные и энергетические отношения в мире и за рубежом. Издание адресовано руководителям, ученым, профессорско-преподавательскому составу, работникам внешнеполитических ведомств, судьям и арбитрам, а также широкому кругу читателей, в том числе молодежи, студентам, мотивированным к учебе и одаренным.

 

На вкладыше: фото авторов, эмблемы ЕврАзНИИПП, РЭС, ЦИЭП ЕврАзНИИПП, МИРмпОС

Электронная копия для копирования / тиражирования в целях индивидуального использования при условии ссылки на источник размещена по адресу: http://mield.narod.ru/. Воспроизведение издания или его части для публичного использования с письменного разрешения издателей приветствуется.

 

ISBN 978-5-905259-20-3

© Ассоциация “Росэкопресс”, 2013

© Центр интерэкоправа, 2013

© Коллектив авторов, 2013

© Оформление, издание,

Е. А. Высторобец, 2013

 

Interekohüquq antologiyası: dərs vəsaiti, tematik kataloq, tam mətnləri yükləmək üçün istinadlar, mənbələrə aid icmallar, müsahibələr və məqalələr/ Y.A.Vıstrobetsin rəhbərliyi altında; (ön söz V.İ. Danilov-Danilyanın, oxuculara müraciət A.D.Burianın, proloq R.M.Valeyevin) – 2-ci dərc M.-Ufa: MİRmpOS, AEAİPH Interekohüququn Mərkəzi, 2014. – 678 s. + A3 formatında əlavə 1 səhifə (il.). ISBN 978-5-905259-20-3

 

nəşrin hazırlanmasında 12 dövlətdən 88 müəllif iştirak etmişdir;

3500 yaxın qeydiyyat obyekti (biblioqrafik təsvir) daxil edilib;

2164 müəllifin əsəri daxil edilib;

mətnləri yükləmək üçün 800-dən çox istinad;

122 müəllifin yeddi və daha çox əsəri daxil edilib;

20 yaxın tam mətnli yeni məqalələr, mühasibələr, icmalar;

50-dən çox dövlətin ekologiya hüququ kataloqa daxil edilmiş qarşılıqlı hüquq əsərlərində nəzərdən keçirilir;

metodiki işləmələr, müəllif göstəriciləri, mövzu başlıqları;

tərtibat zamanı 30 yaxın antologiya və biblioqrafiyadan istifadə edilib;

interekohüququn yeni müəllif-tərtibatçıları və antologiya saxlayıcıları kataloqun zənginləşməsində iştirak edə bilərlər, layihə davam edir;

nəşr pulsuzdur, bütün nəticələri İnternet üzərindən açıq əldə etmək olur.

( азерб. яз., gti )

 

Anthology of Interecolaw: study guide, thematic catalogue, links to download full texts, historiographic surveys of sources, interviews and articles / Editor E. A. Wystorobets ; [foreword by V. I. Danilov-Danilian, to the readers by A. D. Burian, prologue by R. M. Valeev].– 2nd edition.
Moscow-Ufa: MIeLD - Moscow Initiative on International Environmental Law Development, Centre of interecolaw within the EurAsNIIPP, 2014.
– 678 p. + fig., 1 separate sheet of
А3 format.

ISBN 978-5-905259-20-3

 

– 88 authors from 12 countries took part in the book preparation;

– about 3500 sources (bibliographic descriptions) are enrolled;

– includes works of 2164 authors;

– more than 800 links to download the full texts;

– 122 authors have seven or more works included in the catalogue;

– up to 20 full texts of new unique articles, interviews, reviews;

– Environmental Law of more than 50 countries considered in comparative legal papers contained in the catalogue;

– methodology, index of authors, subject index;

– about 30 anthologies and bibliographies were taken into account during the preparation of the book;

– new authors and compilers and the Keepers of the Anthology of Interecolaw may take part in the completion of the catalogue, project continues;

– the book is free; all the results are available on the Internet.

( англ. яз., wea )

Անտոլոգիա ինտերէկոիրավունք. Ուսումնական ձեռնարկ, թեմատիկ կատալոգ, հղումների ամբողջական տեքստերի ներբեռնման համար, աղբյուրագիտական ուսումնասիրություններ, հարցազրույցներ և հոդվածներ/խմբագիր Ե. Ա. Վիստոռոբեց; (առաջաբան Վ. Ի. Դանիլով-Դանիլյան, ընթերցողներին ուղղված խոսք Ա.Դ. Բուրիան, նախաբան Ռ. Մ. Վալեև), – 2-րդ հրատ. – Մ. Ուֆա. Շրջակա միջավայրի միջազգային իրավունքի զարգացման մոսկովյան նախաձեռնություն, Եվրասիական ՆԻԻ իրավական խնդիրների Ինտերէկոիրավունքի կենտրոն, 2014. – 678 էջ,
+ 1 բաժին. A 3 ֆորմատի: ISBN 978-5-905259-20-3

հրատարակման նախապատրաստմանը մասնակցել են 88 հեղինակ
12 երկրներից, – ներառվել են մոտ 3500 հաշվառման օբյեկտներ (մատենագիտական նկարագրություններ), – ներառված են 2164 հեղինակների աշխատություններ, – ավելի քան 800 հղում ամբողջական տեքստերի ներբեռման համար, – 122 հեղինակներ ունեն 7 և ավել աշխատանք, որոնք ներառված են կատալոգում, – նոր հազվագյուտ հոդվածների, հարցազրույցների և ամփոփումների մինչև 20 ամբողջական տեքստեր, – 50 երկրի էկոլոգիական իրավունքը վերանայվել է համեմատական-իրավական աշխատանքներում, որոնք դիտարկվում են կատալոգում,մեթոդական մշակումներ, հեղինակների ցուցիչներ, առարկայական ցուցիչներ,
մախապատրաստման ընթացքում հաշվի են առնվել մոտ 30 անտալոգիաներ և մատենագիտություններ, – նոր հեղինակ- կազմողները և ինտերէկոիրավունք Անտալոգիայի Պահպանողները կարող են մասնակցել կատալոգի լրացումներին, ծրագիրը շարունակվում է, – հրատարակությունն անվճար է, բոլոր արդյունքները հանրամատչելի են ինտերնետում.       ( арм. яз., abi )

Анталогія інтэрэкаправа: навучальны дапаможнік, тэматычны каталог, спасылкі на запампоўку поўных тэкстаў, крыніцазнаўчыя агляды, інтэрв'ю і артыкулы / Пад . рэд . Е. А. Выстаробца ; [ прадм. У. І. Данілава - Данильяна , да чытачоў А. Д. Бурiана , пралог Р. М. Валеева ] . – 2-е выд . – М.-Уфа : МIРмпНА, Цэнтр інтэрэкаправа ЕўрАзНДИПП, 2014. – 678 с. +мал. 1 асоб. л . фармату А3. ISBN 978-5-905259-20-3

 

– у падрыхтоўцы выдання ўзялі ўдзел 88 аўтараў з 12 краін;

– унесена каля 3500 аб'ектаў уліку (бібліяграфічных апісанняў);

– уключаны працы 2164 аўтараў;

– больш за 800 спасылак на запампоўку поўных тэкстаў;

– 122 аўтары маюць сем і больш работ, уключаных у каталог;

– да 20 поўных тэкстаў новых унікальных артыкулаў, інтэрв'ю, аглядаў;

– экалагічнае права больш за 50 краін свету разгледжана
ў параўнальна- прававых работах, якія змяшчаюцца ў каталогу;

– метадычныя распрацоўкі, паказальнік аўтараў, прадметны паказальнік;

– пры падрыхтоўцы ўлічана каля 30 анталогій і бібліяграфій;

– новыя аўтары-складальнікі і Захавальнікі Анталогіі інтэрэкаправа могуць прыняць удзел у папаўненні каталога, праект працягваецца;

– выданне бясплатнае, усе вынікі агульнадаступныя ў Інтэрнэце.

( белор. яз., evk )

ინტერეკოპრავოს ანთოლოგია: სასწავლო სახელმძღვანელო, თემატური კატალოგი, სრული ტექსტების ჩამოსატვირთი ბმულები, ისტორიული მიმოხილვები, ინტერვიუები და სტატიები /. . ვისტორობცის რედაქციით; [წინასიტყვაობის ავტორი. . დანილოვა-დანილიანი, მკითხველისადმი. . ბურიანი, პროლოგი. . ვალეევა]. – მე-2 გამოცემა.-უფა: მირმპოს, ინტერეკოპრავას- ცენტრი ევრაზნიიპპ, 2014.
– 678 с. + ილ. 1 გან. . А3 ფორმატის. ISBN 978-5-905259-20-3

 

გამოცემის მომზადებაში მონაწილეობა მიიღო 88 ავტორმა 12 ქვეყნიდან;
შეტანილია დაახლოებით 3500 აღრიცხვის ობიექტი (ბიბლიოგრაფიული აღწერილობები); – შეტანილია 2164 ავტორის ნაშრომი; – 800-ზე მეტი ბმული სრული ტექსტების ჩამოტვირთვაზე; – 122 ავტორს გააჩნია კატალოგში შეტანილი შვიდი და მეტი ნაშრომი; – 20-მდე სრული ტექსტი ახალი უნიკალური სტატიების, ინტერვიუების, მიმოხილვების; – 50-ზე მეტი ქვეყნის ეკოლოგიური სამართალი განხილულია კატალოგში შეტანილ ფშედარებით-სამართლებრივ ნაშრომებში; – მეთოდური ნამუშევრები, ავტორთა მაჩვენებელი, საგნობრივი მაჩვენებელი; – მომზადებისას გათვალისწინებულია დაახლოებით 30 ანთოლოგია და ბიბლიოგრაფია;
ახალი ავტორი-შემდგენები და ინტერეკოპრავას ანთოლოგიის მცველები უფლებამოსილი არიან მონაწილეობა მიიღონ კატალოგის შევსებაში, პროექტი გრძელდება; – გამოცემა უფასოა, ყველა შედეგი საყოველთაოდ ხელმისაწვდომია ინტერნეტში.                                         ( груз. яз., bma )

Интерэкоқұқық антологиясы: оқу құралы, тақырыптық жинақ,толық мәтіндерді жазып алу үшін сілтемелер, қайнар көздер, сұхбаттар мен мақалалар / Е.А. Высторобец; [сөзбастар. В. И. Данилов-Данильян, оқырмандарға А. Д. Буриан, қорытынды сөз Р. М. Валеев]. – 2-ші басылым. – М.-Уфа: МИРмпОС, Интерэкоправа ЕврАзНИИПП Орталығы, 2014. – 678 б. + ил. 1 бөлім. б. А3 форматы.

ISBN 978-5-905259-20-3

 

басылымды даярлауға 12 елден 88 автор қатысты;

шамамен 3500 тіркеу объектілері (библиографиялық мазмұндар) енгізілді;

2164 автордың жұмыстары кірді;

800-ден астам толық мәтіндерді жүктеу сілтемелері;

122 автордың каталогқа енген 7 және одан да көп жұмысы бар;

20 - ға дейін толық мәтінді жаңа мақала, сұқбат, шолу;

құқығы елуден астам елде қаралған салыстырмалы-құқықтық жұмыстар;

әдіснамалық зерттемелер, автор сілтемелері, пәндік сілтемелер;

даярлау кезінде шамамен 30- дан астам антология мен библиография ескерілді;

жаңа құрастырушы-авторлар мен интерэкоқұқық Антология Сақтаушылары каталогты толықтыруға қатыса алады, жоба жалғасуда;

басып шығару тегін, барлық нәтижелер интернетте қолжетімді.

( казах. яз., ShAS )

Интерэкоукук антологиясы: окуу куралы, тематикалык каталог, толук текстти көчүрүүгө шилтеме, башат (баштапкы) таануу маалыматы, маектешүүлөр жана макалалар / редакциялаган Е. А. Высторобец; кириш сөз - В. И. Данилов-Данильян, окурмандарга - А. Д. Буриан, пролог - Р. М. Валеев]. – 2-чыгарылыш-М.-Уфа: МИРмпОС, ЕврАзНИИПП Эл аралык ЭКОУК борбору, 2014. – 678 б. + ил. 1 - бөл. барак форматы - А3. ISBN 978-5-905259-20-3

 

бул эмгектин даярдалышына 12 өлкөдөн 88 автор катышты;

3500 гө жакын объектин эсеби киргизилди (библиографиялык сыпаттоосу менен); – 2164 автордун эмгектери камтылды;

толук текстти көчүрүүгө 800 дөн ашык шилтеме;

122 автор каталогго киргизилген жети жана андан ашык эмгекке ээ;

20 га жакын жаңы, өзгөчө макалалардын, маектешүүлөрдүн, маалыматтардын тексттери;

дүйнөдөгү 50дөн ашык өлкөнүн экологиялык укугу катологдо камтылган салыштырмалуу-укуктук эмгектерде каралган;

усулду иштеп чыгуу, авторлорду таанытуу, окуу куралдарын көрсөтүү;

эмгекти даярдоодо 30га жакын антология жана библиография эске алынды; – интерэкоукуктун жаңы автор-түзүүчүлөрү жана Антологиянын Коргоочулары каталогду толуктоого катыша алышат (долбоор улантылат);

эмгекти чыгаруу акысыз, баардык жыйынтыктар Интернетте жалпыга жеткиликтүү.                                                                        ( кирг. яз., adi )

 

Antologia interecodrept: material didactic, catalog tematic, link-uri pentru a descărca textele integrale, studiu bibliografic de ansamblu, interviuri şi articole/ Red.-coord. E. A. Wystorobets; [introd. de V. I. Danilov-Danilian, adresare către cititori de A. D. Burian, prolog de R. M. Valeev]. – A 2-a Ediţie. - Moscova-Ufa: Iniţiativa de la Moscova privind Evoluţia Dreptului Mediului, Centrul Interecodrept al EvrAzNIIPP, 2014. – 678 p. + il. 1 p. separ. format A3. ISBN 978-5-905259-20-3

 

la pregătirea ediţiei au participat 88 de autori din 12 ţări;

ediţia include aproximativ 3500 surse (descrieri bibliografice);

au fost incluse publicaţiile a 2164 autori;

mai mult de 800 de link-uri pentru a descărca textul integral.

autor 122 de autori au şapte sau mai multe publicaţii incluse în catalog;

textele integrale a 20 de noi articole, interviuri, recenzii enedite;

dreptul mediului a peste 50 de ţări analizate în studii comparative incluse în catalog;

studii metodologice, indice de autori, index;

au fost luate în considerare aproximativ 30 antologii si bibliografii;

noii autori cât şi şi deţinătorii Antologiei interecodrept pot lua parte la reconstruirea Catalogului, proiectul continuă;

ediţia este gratuită, toate rezultatele sunt la dispoziţia publicului pe Internet.

( молд. яз., adb )

Антология интерэкоправа: учебное пособие, тематический каталог, ссылки на скачивание полных текстов, источниковедческие обзоры, интервью и статьи / Под. ред. Е. А. Высторобца ; [предисл. В. И. Данилова-Данильяна, к читателям А. Д. Буриана, пролог Р. М. Валеева].
– 2-е изд. – М.-Уфа: МИРмпОС, Центр интерэкоправа ЕврАзНИИПП, 2014. – 678 с. + ил. 1 отд. л. формата А3.

ISBN 978-5-905259-20-3

 

в подготовке издания приняли участие 88 авторов из 12 стран;

внесено около 3500 объектов учета (библиографических описаний);

включены работы 2164 авторов;

более 800 ссылок на скачивание полных текстов;

122 автора имеют семь и более работ, включенных в каталог;

до 20 полных текстов новых уникальных статей, интервью, обзоров;

– экологическое право более 50 стран мира рассмотрено в сравнительно-правовых работах, содержащихся в каталоге;

– методические разработки, указатель авторов, предметный указатель;

– при подготовке учтено около 30 антологий и библиографий;

новые авторы-составители и Хранители Антологии интерэкоправа могут принять участие в пополнении каталога, проект продолжается;

издание бесплатно, все результаты общедоступны в Интернете.

 

Антологияи интерэкохукук: воситаи таълими, каталоги мавзуи, хаволахо барои сабти матнхои пурра, хулосахои сарчашмаи, мусохибахо ва маколахо / Зери тахрири Е. А. Высторобец; [пешгуфтори В. И. Данилов-Данильян, ба хонандагон А. Д. Буриан, дебочаи Р. М. Валеев]. – Нашри 2-юм. – М.-Уфа: МИРмпОС, Центр интерэкоправа ЕврАзНИИПП, 2014. – 678 с. + ил. 1 отд. л. формата А3.

ISBN 978-5-905259-20-3

 

– дар тахияи нашри мазкур 87 муаллиф аз 12 давлат иштирок намуданд;

– такрибан 3500 объект сабти ном шудааст (тасвири библиографи);

– асархои 2161 муаллиф шомил гардидааст;

– зиёда аз 800 хавола барои сабти матнхои пурра;

– 121 муаллиф аз хафт ва зиёда асархояшон ба каталог шомил гардидааст;

– наздики 20 матнхои пурраи маколахои беназири навин, мусохибахо ва шарххо; – хукуки экологии беш аз 50 мамлакати чахон дар каталог шомил аст, ки асархои хукуки мукоисави мебошанд;

– маслихатхои методи, фехристи муаллифон, фехристи предметхо;

– хини омодаги наздики 30 антология ва библиографияхо ба назар гирифта шуданд; – муаллифон-тахиягарони нав ва мухофизони Антологияи интерэкохукук метавонанд дар пурра гардонидани каталог иштирок намоянд ва лоиха идома дорад;

– нашрияи мазкур ройгон аст, хамаи натичахо дар Интернете дастрас мебошанд.

( тадж. яз., rsa )

Интерэкоҳуқуқ антологияси: ўқув қўлланма, тематик каталог, тўлиқ матнларни юклаб олиш учун ҳаволалар, манбали обзорлар, интервью ва мақолалар / Е. А. Вистробец таҳрири остида; [сарлавҳ. В. И. Данилов-Данильян, ўқувчиларга А. Д. Буриан, муқаддима Р. М. Валеев]. – 2-чинашр. – М.-Уфа: МИРмпОС, Интерэкоҳуқуқ маркази ЕврОсҲМИТИ, 2014. – 678 б. + ил. 1 отд. в. А3 форматда.

ISBN 978-5-905259-20-3

 

– нашрни тайёрлашда 12 мамлакатдан 88 муаллиф иштирок этиш этди;

– 3500 га яқин ҳисоблар объекти киритилди (библиографик таърифлар);

– 2164 муалиф ишлари киритилди;

– тўлиқ матнларни юклаб олиш учун 800 дан ҳаволалар мавжуд;

– каталогга киритилган 122 муаллифнинг етти ва ундан ортиқ иши мавжуд;

– 20 га яқин ноёб мақолалар, интервью ва обзорларнинг тўлиқ матнлари;

– каталогга жойлаштирилган қиёсий-ҳуқуқий ишларда 50 дан ортиқ мамлакатларнинг экология ҳуқуқи кўриб чиқилди;

– методик ишланмалар, муаллифлар кўрсатгичи, предметли кўрсатгич;

– тайёрлашда 30 га яқин антологиялар ва библиографиялар инобатга олинган;

– янги муаллиф-тузувчилар ва Антологиянинг Сақловчилари катологни тўлдиришда иштирок этишлари мумкин, лойиҳа давом этмоқда;

– нашр бепул, барча натижалар оммабоп, Интернетда жойлаштирилган.

( узб. яз., dmu )

 

Антологія інтерекоправа: навчальний посібник, тематичний ката -лог, гіперпосилання на скачування повних текстів, джерелознавчі огляди, інтерв’ю та статті / Під. ред. Є. А. Висторобця ; [передмова В. І. Данилова-Данильяна, вступне слово О. Д. Буриана, пролог Р. М. Валєєва]. – 2-е вид. – Москва-Уфа: МІРмпОС, Центр інтерекоправа ЄврАзНДІПП, 2014 . - 678 с. + ілюст. 1 від. л. формату А 3.

ISBN 978-5-905259-20-3

 

- у підготовці видання взяли участь 88 авторів з 12 країн;

- внесено близько 3500 об’єктів обліку (бібліографічних описів);

- включені роботи 2164 авторів;

- більше 800 посилань на скачування повних текстів;

- 122 автора мають сім і більше робіт, включених в каталог;

- до 20 повних текстів нових унікальних статей, інтерв’ю, оглядів;

- екологічне право понад 50 країн світу розглянуто в порівняно-правових роботах, що містяться в каталозі;

- методичні розробки, покажчик авторів, предметний покажчик;

- при підготовці враховано близько 30 антологій і бібліографій;

- нові автори-упорядники та Хранителі Антології інтерекоправа можуть взяти участь у поповненні каталогу, проект триває;

- видання безкоштовне, всі результати загальнодоступні в Інтернеті.

( укр. яз., wea )

 

Содержание

 

Благодарности .......................................................................................... 6

Предисловие ............................................................................................. 8

К читателям ............................................................................................. 11

Пролог ...................................................................................................... 18

Введение .................................................................................................. 25

От издателей и авторов ........................................................................ 32

Список авторов ....................................................................................... 40

Сокращения и аббревиатуры .............................................................. 64

Винокуров Ю.Е.
О преподавании международного
экологического права в Международном
независимом эколого-политологическом университете ................ 68

Винокуров Ю.Е.

О роли интерэкоправа в многополярном мироустройстве ............ 70

Краснова И.О.
Роль профессора О.С. Колбасова в формировании

специальной части экологического права ......................................... 74

Боголюбов С.А.

Зарубежное и международное экологическое право в работах

Института законодательства и сравнительного правоведения ... 83

Балашенко С.А., Карпович Н.А., Макарова Т.И.

О юристах-экологах Белорусского государственного
университета и наших публикациях, касающихся
вопросов специальной части экологического права ....................... 95

Бекяшев К.А., Теймуров Э.С.
О вкладе кафедры международного права МГЮА
(Университета им. О.Е. Кутафина) в развитие
международного экологического права ............................................. 97

Фархутдинов И.З.
Интервью с судьей, профессором В.В. Голицыным ..................... 105

Власенко В.Н.
Интервью с профессором И.О. Красновой ..................................... 117

Абанина Е.Н., Данельян А.А.
Интерэкоправо и Евразийский юридический журнал ................... 127

Айтматова Д.И., Мурзабекова Ж.Т., Андашев У.Т.

Издания Кыргызской Республики об интерэкоправе,
соотношение внутригосударственного законодательства
и международного права ..................................................................... 137

Авхадеев В.Р.
О вкладе отдела международного публичного права
ИЗиСП при Правительстве РФ в исследования правового
регулирования экологических отношений ...................................... 145

Хаиров Р.И.
О процессе создания Хартии Земли ................................................ 151

Саламаха Е.В.

Место международного экологического права в трудах юристов-

международников Белорусского государственного университета 160

Сиваков Д.О., Купряшкин Ю.В.
Международное речное и зарубежное водное право .................. 174

Сиваков Д.О., Купряшкин Ю.В.
Международное и зарубежное “Арктическое право” .................... 180

Сиваков Д.О., Купряшкин Ю.В. Международное
рыболовное право как направление научных исследований ..... 187

Ключ к Антологии интерэкоправа (предметный указатель кодов) 196

Антология интерэкоправа .................................................................. 200

Антологии и библиографии ............................................................... 622

Динамика количества изданий (Хасенова М.Н.) ............................ 624

Методические рекомендации (Абанина Е.Н., Высторобец Е.А.) 625

Семицветик (метод полуавтоматической
обработки массивов информации, Высторобец Е.А.) .................. 651

Положение об Антологии интерэкоправа ....................................... 653

Указатель авторов ............................................................................... 664

Summary ................................................................................................. 667

Содержание .......................................................................................... 676

 

Contents

 

Acknowledgements .................................................................................... 6

Foreword ..................................................................................................... 8

To the readers .......................................................................................... 11

Prologue .................................................................................................... 18

Introduction ............................................................................................... 25

From publishers and authors .................................................................. 32

List of authors ........................................................................................... 40

Acronyms and abbreviations .................................................................. 64

Yuriy E Vinokurov
About teaching International Environmental Law in International
Independent University of Environmental and Political Sciences ....... 68

Yuriy E Vinokurov

The role of Interecolaw in multipolar world governance ....................... 70

Irina O Krasnova
Professor Oleg S Kolbasov’s role
in formation of the special part of Environmental Law ......................... 74

Sergey A Bogoleubov

Foreign and International Environmental Law
in the works of the Institute of Legislation and Comparative Law ....... 83

Sergey A Balashenko, Natalia A Karpovich, Tamara I Makarova

About environmental lawyers of the Belorussian State University
and our publications concerning the issues of the
special part of Environmental Law ......................................................... 95

Kamil A Bekyashev, Elvin S Teymurov
About the contribution of the International Law sub-faculty
of the MSLA (O. E. Kutafin University) into the development
of the International Environmental Law ................................................. 97

Insur Z Farkhutdinov
An interview with Judge Professor Vladimir V Golitsyn .................... 105

Valeriy N Vlasenko
An interview with Professor Irina O Krasnova .................................... 117

Elena N Abanina, Andrey A Danel’yan
Interecolaw and Eurasian Law Journal ............................................... 127

Djamila I Aitmatova, Zhipara T Murzabekova, Ulan T Andashev

The editions of the Kyrgyz Republic about Interecolaw,
the relationship between State Law and International Law ............... 137

Vladislav R Avkhadejev
The contributions of the International Public Law Branch of the
Institute of Legislation and Comparative Law at the Government of
the RF to the research of legal regulation of environmental relations 145

Rustem I Khairov
The process of the elaboration of the Earth Charter .......................... 151

Evgeniya V Salamakha

The place of the International Environmental Law
in the works of the publicists of Belorussian State University ........... 160

Dmitriy O Sivakov, Yuriy V Kupryashkin
International River Law and Foreign Water Law ................................. 174

Dmitriy O Sivakov, Yuriy V Kupryashkin
International and foreign “Arctic Law” .................................................. 180

Dmitriy O Sivakov, Yuriy V Kupryashkin
International Fisheries Law as a direction of scientific research ...... 187

Key to Anthology of Interecolaw (subject matter index of the codes) 196

Anthology of Interecolaw ........................................................................ 200

The anthologies and bibliographies ..................................................... 622

Dynamics of the editions quantity (Moldir N Khasenova) ................. 624

Methodological recommendations (Elena N Abanina) ..................... 625

“Sevenpetalled flower” (method of semi-automatic
procession of the input data files, Eugene A Wystorobets) ............. 651

The provisions of the Anthology of Interecolaw ................................. 653

Index of the authors ............................................................................... 664

Summary ................................................................................................. 667

Contents .................................................................................................. 676